Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (ďalej OÚ) zákazníkov a ich spracovaní podľa súčasnej legislatívy Zákona na ochranu osobných údajov (zákon 101/2001Sb.), Občianskeho zákonníku (zákon 89/2012 Sb.) sa po novom mení podľa nariadenia Európskej únie o Ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation = GDPR) č. 2016/679 z dňa 25. 5. 2016 so začiatkom účinnosti od 25.5.2018.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

1. SPRÁVCA

Spoločnosť SIKO KÚPEĽNE a.s., so sídlom Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava, IČ: 43864074, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v BAI, oddiel Sa, vložka 4338/B (ďalej len „Správca“). 

2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Marketing, ponúkanie obchodu a služieb a zasielanie obchodných oznámení, vrátane obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru a/ alebo služieb tretích strán. Registrácia zákazníka (na e-shope správcu a jeho predajných miestach), Identifikácia zákazníka (Nákup tovaru a služieb na e-shope správcu a v jeho predajných miestach, Dodanie tovaru, Dodanie realizácie stavieb), Nákup tovaru, Dodávka tovaru, Dodávka realizácie stavieb, Identifikácia platby, Spracovanie reklamácií, Uzatvorenie zmluvných dojednaní o nákupe realizácie stavieb. 

3. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Registráciou na webe siko.sk, vyplnením formulára a odoslaním emailovej adresy (rýchla registrácia posielanie noviniek, posielanie katalógu Siko apod.) alebo odoslaním e-shopovej objednávky či osobným potvrdením objednávky na predajni užívateľ súhlasí s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu tu uvedenom budú spracovávané v automatizovane vedenej databáze správcom, prípadne spracovateľom, s ktorým má správca uzatvorenú zmluvu, a to pre definované účely. 

Rozsah spracovávaných OÚ

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV S VÝPOČTOM ÚČELOV SPRACOVANIA

POVINNÉ POLOŽKY

NEPOVINNÉ POLOŽKY

Meno, priezvisko, rodné priezvisko (Registrácia zákazníka, a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia)Vzdelanie (Marketingová a obchodná komunikácia)
Dátum narodenia (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia).Príjmová skupina (Marketingová a obchodná komunikácia)
Adresa/y - Registračná, Fakturačná, Dodacia, Realizácia dodávky stavieb (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia)Typ bývania, vrátane uvedenia veku - panelákový byt, byt v novostavbe, rodinný dom, podnájom (Marketingová a obchodná komunikácia)
Emailová adresa (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia)Vek kúpeľne, kuchyne, podláh, dverí (Marketingová a obchodná komunikácia)
Telefónne číslo/a (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia)Účel nákupu - novostavba, celková rekonštrukcia, čiastočná rekonštrukcia / malá obnova (Marketingová a obchodná komunikácia)
Cookies (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Marketingová a obchodná komunikácia)Registrácia na sociálnych médiách (Marketingová a obchodná komunikácia)
Rodné číslo (Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia)História prehliadania a akcií zákazníka na e-shope Správca (Marketingová a obchodná komunikácia)
IP Adresy/MAC adresy prístupových zariadení, ich typy, operačné systémy (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Marketingová a obchodná komunikácia)
Osobné číslo (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia)
Číslo/a faktúr, zákaziek, reklamácií, sťažností (Reklamácia, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Marketingová a obchodná komunikácia)
Nahrané hovory z / do Zákazníckeho centra (spracovanie dopytu, objednanie tovaru, vybavenie sťažností a reklamácií)
Bezpečnostné videonahrávky z prevádzok - predajné pobočky, sklady (Ochrana majetku)
Číslo občianskeho preukazu, Fotokópia občianskeho preukazu (Vznik, správa a ukončenie zákazky)
Dátová schránka (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia)
Plná moc alebo autorizácia (Vznik, správa a ukončenie zákazky)
Číslo debetnej/platobnej karty (Vznik, správa a ukončenie zákazky)
Číslo súkromného bankového účtu (Vznik, správa a ukončenie zákazky)
Užívateľské meno – login (Registrácia zákazníka a Identifikácia zákazníka)
Biometrické údaje – podpis zákazníka (Vznik, správa a ukončenie zákazky)

Účel Vznik, správa a ukončenie zákazky obsahuje tieto podúčely – Registrácia a Identifikácia zákazníka, Uzatvorenie kúpnej zmluvy, Dodávka tovaru a služieb, Dodávka realizácie stavby, Fakturácia a Platby.

4. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje budú spracovávané podľa účelov a po maximálnu dobu, uvedenú v tabuľke nižšie:

NÁZOVTYP ÚČELUMINIMÁLNA DĹŽKA PLATNOSTI
Ponuka, návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (platená služba)Oprávnený záujem24 mesiacov
Ponuka, bez návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy (neplatená služba)Oprávnený záujem12 mesiacov
Vznik, správa a ukončenie zákazkyOprávnený záujem36 mesiacov
Reklamačné riadenieZákonná povinnosťpodľa najdlhšej doby záruky, minimálne 36 mesiacov
Plnenie zákonných povinností – agendy finančného účtovníctva – faktúry, platby (súčasť Vznik, správa a ukončenie zákazky)Zákonná povinnosťpodľa legislatívy
finančného účtovníctva 10 rokov
Marketingová a obchodná komunikácia (ponúkanie vlastných výrobkov a služieb a zvyšovanie kvality)Oprávnený záujem / Súhlas36 mesiacov: zákazník /
24 mesiacov: od udelenia súhlasu
Ochrana majetku a osôb (bezpečnostné videonahrávky)Oprávnený záujem1 mesiac
Spracovanie dopytu, vyriešenie reklamácií po telefóne Oprávnený záujem 12 mesiacovOprávnený záujem12 mesiacov

Pokiaľ do doby vypršania účelu platnosti subjekt údajov nevykoná jeho predĺženie alebo nerealizuje niektorý z krokov definovaných v bode 7, budú osobné údaje subjektu anonymizované. Každý subjekt údajov je oprávnený odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, požadovať prehľad spracovávaných osobných údajov, požadovať prenos osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte alebo odstraňovať svoje osobné údaje („byť zabudnutý“) z databázy spracovateľa. Prevedenie žiadostí je špecifikované v bode 6. Zákazník súhlasí s tým, že Správca v takom prípade ukončí spracovanie osobných údajov k účelu uvedenému v bode 2 najneskôr do 30 dní od dňa, kedy mu bolo odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov doručené; ustanovenie § 5 odstavec 9 zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „zákon“) tým nie je dotknuté.

Zákazník súhlasí s tým, že Správca môže vykonávať u zákazníka informovanie na platnosť skôr uvedených osobných údajov.

5. ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Spôsob spracovávania osobných údajov.

Osobné údaje zákazníkov budú spracovávané strojovo alebo manuálne v písomnej forme a automatizované v elektronickej forme v súlade s uvedenými zákonmi

5.2. Príjemcovia osobných údajov.

Zákazník súhlasí s tým, aby Správca osobné údaje zákazníka mohli byť odovzdané inému správcovi v súlade s ustanovením § 5 odstavca 6 zákona. Zákazník súhlasí s odovzdaním potrebných osobných údajov iným spracovávateľom osobných údajov v zmysle účelu Vznik, správa a ukončenie zákazky, a to spoločnostiam dopravy, montáže alebo realizácia stavieb. Správca má s jednotlivými spoločnosťami odsúhlasené pravidlá nakladania s osobnými údajmi zákazníka v zmysle týchto pravidiel ochrany osobných údajov a ďalej platných zákonov a nariadení (viď. hlavička). Pre dopravné spoločnosti platí dôvod „Oprávnený záujem“, kde Siko osobné údaje odovzdáva dopravným spoločnostiam pre dokončenie obchodných prípadov a to vždy na základe osobného vyžiadania zákazníka (zákazník si objedná tovar s dopravou na ním určenú adresu).

Ostatní príjemcovia osobných údajov podľa uvedených dôvodov

SPOLOČNOSŤDÔVODTYP ZDIEĽANÉHO OSOBNÉHO ÚDAJUÚLOHA SIKOSMER ODOVZDÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOVPOZNÁMKA
FacebookVznik, správa a ukončenie zákazkyCookies, registračné údaje zákazníka (meno, priezvisko, email, telefón, adresa), predajné čísla (ponuky, zákazky, faktúry, dodacie listy)SpoluvlastníkFacebook -> SIKOSystém predaja prostredníctvom Facebooku
GoogleVznik, správa a ukončenie zákazkyCookies, registračné údaje zákazníka (meno, priezvisko, email, telefón, adresa), predajné čísla (ponuky, zákazky, faktúry, dodacie listy)SpoluvlastníkGoogle -> SIKOSystém predaja prostredníctvom AdWords
HeurékaVznik, správa a ukončenie zákazkyCookies, registračné údaje zákazníka (meno, priezvisko, email, telefón, adresa), predajné čísla (ponuky, zákazky, faktúry, dodacie listy)SpoluvlastníkHeuréka -> SIKOSystém pre sprostredkovanie predaja Heuréka
ExponeaVznik zákazky, správa systému a vývojCookies, registračné údaje zákazníka (meno, priezvisko, email, telefón, adresa), predajné čísla (ponuky, zákazky, faktúry, dodacie listy)VlastníkExponea -> SIKOSystém pre správu a spracovanie marketingových kampaní
Youcon s.r.o.Vznik, správa a ukončenie zákazky, správa a vývoj CRMCookies, registračné údaje zákazníka (meno, priezvisko, email, telefón, adresa), predajné čísla (ponuky, zákazky, faktúry, dodacie listy)VlastníkÚdržba systému SAP CRM
Siacon s.r.o.Vznik, správa a ukončenie zákazky, správa a vývoj CRMCookies, registračné údaje zákazníka (meno, priezvisko, email, telefón, adresa), predajné čísla (ponuky, zákazky, faktúry, dodacie listy)VlastníkÚdržba systému SAP CRM

6. POUČENIE O PRÁVACH ZÁKAZNÍKOV

6.1. Právo zákazníka na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo požiadať Správcu o poskytnutie informácií o rozsahu spracovania jeho osobných údajov. Žiadosť zákazník uplatňuje osobne na ktorejkoľvek pobočke Správcu. Zákazník údajov obdrží požadované informácie taktiež na pobočke, po preukázaní jeho identifikácie. Lehota pre poskytnutie požadovaných informácií je 30 dní. Za poskytnutie informácie je Správca oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií.

6.2. Právo na prenos osobných údajov v strojovom čitateľnom formáte

Zákazník má právo požiadať Správcu o prenos svojich osobných údajov v strojovej čitateľnej podobe. Žiadosť podáva zákazník osobne na ktorejkoľvek pobočke Správcu. Po stotožnení zákazníka pri prevzatí žiadosti o prenose osobných údajov začína plynúť 30-dňová lehota na jeho vykonanie. Osobné údaje budú pripravené v strojovom čitateľnom kóde a bude odovzdaný zákazníkovi osobne, po stotožnení, na pobočke Správcu. Správca si vyhradzuje ponechanie osobných údajov zákazníka v súvislosti s právnymi povinnosťami (Faktúry, Záručné doby) podľa doby stanovenej v príslušných zákonoch (zákon 563/1991 Sb. a v znení neskorších úprav a Občiansky zákonník 89/2012 Sb. a v znení neskorších úprav). Za poskytnutie informácie je Správca oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. 

6.3. Právo zákazníka na vymazanie osobných údajov

Zákazník má právo požiadať Správcu o vymazanie svojich osobných údajov. Žiadosť podáva zákazník na ktorejkoľvek pobočke Správcu. Po stotožnení zákazníka pri prevzatí, žiadosti o vymazanie osobných údajov začína plynúť 30-dňová lehota na jeho vykonanie. Osobné údaje budú vymazané z marketingových databáz pre komunikáciu. Správca si vyhradzuje ponechanie osobných údajov zákazníka v súvislosti s právnymi povinnosťami (Faktúry, Záručné doby) podľa doby stanovenej v príslušných zákonoch (zákon 563/1991 Sb. a v znení neskorších úprav a Občiansky zákonník 89/2012 Sb. a v znení neskorších úprav). Za poskytnutie informácie je Správca oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

6.4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Zákazník nie je podľa žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu povinný poskytnúť Správcovi svoje osobné údaje; poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu s ich spracovaním je úplne dobrovoľné na základe slobodného a vedomého prejavu vôle zákazníka vydaného podľa článku 6. 

6.5. Ďalšie práva zákazníka

Každý zákazník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s účelom udeleného súhlasu, ochranou jeho súkromného života alebo v rozpore so zákonom, popr. platnými nariadeniami (napr. GDPR apod.), môže (i) požiadať Správcu o vysvetlenie, (ii) požiadať, aby Správca odstránil takto vzniknutý stav, (iii) po prípade obrátiť sa na kontrolný orgán (Úrad pre ochranu osobných údajov). Lehota na prešetrenie žiadosti je na strane Správcu 30 dní od doručenia žiadosti. Žiadosť u Správcu je možné uplatniť len písomne, a to pre zákazníkov v Českej republike na e-mail adrese GDPR@siko.cz a pre zákazníkov v Slovenskej republike GDPR@siko.sk. Ak bude žiadosť zákazníka uznaná za oprávnenú, Správca okamžite odstráni chybný stav. Ak Správca žiadosti nevyhovie, môže sa zákazník obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov; právo zákazníka obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo tým nie je dotknuté. 

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A ŠÍRENÍM OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ 

Odoslaním objednávky tovaru, služieb, katalógu apod., vyplnením webového formuláru zákazník udeľuje súhlas Správcovi so spracovaním osobných údajov za účelom a v rozsahu, ako je v článku 2, 3 a 4 a v zákone uvedené a ďalej vyslovuje v súlade s § 7 zák. č. 480/2004 Sb., v platnom znení, súhlas so šírením obchodných oznámení. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníka aj v prípade, že webový formulár vyplnila iná osoba než zákazník, ktorého osobné údaje boli vo formulári uvedené. Ak príde k spracovaniu osobných údajov zákazníka podľa predchádzajúcej vety a oprávnený zákazník sa toho dovolá, postupuje Správca podobne ako v článku 4, ak nebude dotknutý zákazník požadovať inak.

NAKLADANIE S COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú prostredníctvom prehliadača uložené do vášho počítača, mobilného telefónu alebo tabletu. Náš e-shop ich používa pre zaistenie svojej základnej i pokročilej funkcionality, ku zvýšeniu vášho komfortu, k analýze prevádzky a návštevnosti, reklamným a re-marketingovým aktivitám, v rámci, ktorých nám pomáhajú s lepším cielením našich reklamných kampaní. Cookies vytvorené použitím našich stránok môžu byť sprístupnené tretím stranám.

Používaním webových stránok nášho obchodu súhlasíte s používaním a ukladaním súborov cookies. K odvolaniu udeleného súhlasu využite technické prostriedky (nastavenie) vášho prehliadača, kde môžete súbory cookies zmazať. Ukladanie súborov cookies z našich stránok môžete v nastaveniach prehliadača taktiež trvalo zakázať a ako je uvedené vyššie, už uložené súbory cookies môžete tam tiež zo svojho zariadenia úplne odstrániť. V nastaveniach vášho prehliadača je taktiež možné zakázať ukladanie cookies tretích strán, ktorých služby uvedené vyššie využívame.

Viac informácií o súboroch cookies nájdete tu: http://www.aboutcookies.org. Pre získanie informácií, ako spoločnosť Google a ich partneri využívajú súbory cookies v reklame, získate viac informácií tu: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/ a tu nájdete detailne informácie, ktoré typy súborov cookies spoločnosť Google a ich partneri využívajú: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/.