13 predajní po celom Slovensku

Podporujeme

Ako vedúca spoločnosť na trhu chceme byť príkladom a podporujeme užitočné projekty v rôznych oblastiach. Uvedomujeme si, že nie všetci majú rovnaké možnosti. Nie sme ľahostajní a snažíme sa pomáhať tým, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú. Dlhodobo podporujeme nadácie, charitatívne organizácie, občianske združenia a záujmové organizácie (ako na celoštátnej, tak na regionálnej úrovni), medzi ktoré patrí Fond ohrozených detí, Pomoc ženám s rakovinou prsníka, Dom svetla pre chorých na AIDS... Finančne, vecne či osobnou pomocou zamestnancov prispieva SIKO KÚPEĽNE na športové, kultúrne a ekologické aktivity, na výchovu, zdravie a humanitárne účely. Nie je nám ľahostajné životné prostredie, preto sa snažíme všetkými možnými spôsobmi napĺňať zásady jeho ochrany. Jedným zo spôsobov je podpora Strediska ekologickej výchovy SEVER. Riadime sa heslom, jeden čin dokáže viac ako tisíc slov.

Podpora športu a kultúrnych projektov

Chceme, aby ľudia dosahovali svoje ciele - ako na poli športovom, tak na poli kultúrnom. Preto sponzorujeme mnoho projektov (regionálneho, celorepublikového i medzinárodného významu), vďaka čomu sú schopní svoje ciele dosiahnuť.

Organizačné pravidlá:

  • Sponzoring menom SIKO KÚPEĽNE je súčasťou aktívnej stratégie spoločnosti. Uprednostňujeme preto vyhľadávanie a organizáciu sponzorských projektov podľa našich kritérií, zamerania a rozpočtu.
  • Prevažná väčšina nevyžiadaných prichádzajúcich žiadostí nezodpovedá prioritám a možnostiam spoločnosti. Nehľadiac na to však niektoré návrhy môžu byť pre nás užitočnou príležitosťou.
  • Všetky žiadosti, prijaté úsekom vonkajších vzťahov spoločnosti písomne, vo faxovej podobe, či v elektronickej pošte, sú posúdené v súlade s vnútornými predpismi a vždy zodpovedané odosielateľovi, pokiaľ je známy.
  • Všetky nami podporované akcie sú podložené zmluvným dokumentom, resp. dokumentmi podľa vnútorných smerníc spoločnosti a musia rešpektovať hodnoty a zásady spoločnosti SIKO KÚPEĽNE, schválené priority a rozpočet.
Kontakt: Katarína Tomášová

Žiadosti, prosím, posielajte najmenej s dvojmesačným predstihom.